TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
2222 hồ sơ

Đang xử lý
127 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.13 (%)